top of page

Uit eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts, geneesheerspecialist, CLB of de school neemt u contact op. Vooraleer logopedische behandeling opgestart kan worden, dienen onderstaande stappen overlopen te worden.

STAP 1: HET INTAKEGESPREK

Tijdens deze eerste afspraak wordt de hulpvraag van de cliënt besproken. Samen gaan we na of verder logopedisch onderzoek nodig is en of logopedische behandeling zinvol is. Bovendien wordt u ook op de hoogte gebracht van de praktische werking, de honoraria en de mogelijke terugbetaling.

STAP 2: HET ONDERZOEK

Het diagnostisch onderzoek vindt plaats in de praktijk. De duur ervan hangt af van de complexiteit van de problematiek.
Op basis van de onderzoeksresultaten wordt vervolgens een individueel behandelplan opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de noden en mogelijkheden van de cliënt. Tot slot wordt de cliënt (of diens ouders) uitgenodigd voor een gesprek waarin de onderzoeksgegevens uitgelegd worden. De eventuele opstart van de therapie wordt besproken.

STAP 3: DE BEHANDELING

De logopedische behandeling kan doorgaan op de praktijk, op school of bij de cliënt thuis. Gedurende de behandelperiode vindt – mits toestemming – frequent overleg plaats met andere betrokken deskundigen zoals artsen, tandartsen, psychologen, leerkrachten, CLB.

Please reload

OPGELET: Om in aanmerking te komen voor terugbetaling, moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan worden. Indien men niet aan deze voorwaarden voldoet, kan er geen dossier ingediend worden. Het logopedisch onderzoek en de therapie worden bijgevolg niet terugbetaald. Afhankelijk van de mutualiteit kan er via de aanvullende verzekering wel een tegemoetkoming bekomen worden voor de logopedische therapie. Meer informatie omtrent de voorwaarden voor terugbetaling kunt u telefonisch of tijdens het eerste intakegesprek verkrijgen.

 

bottom of page